Sunday 9 December 2018

Dream vs Aim

sapna k lie bina mehnat k nind chahiye aur Lakshya k lie bina nind ki mehnat chahiye 

No comments:

Post a Comment